عدم سوراخ كردن سر تا عمق ٦ميليمتر

امكان كمترين آسيب به فوليكول هاي مو

صفر بودن آلودگي نسبت به روش هاي ديگر

كم بودن زمان بيرون ماندن گرافت هاي برداشت شده

انجام سريع عمل نسبت به روش هاي موجود

بهبود بقاي گرافت هاي برداشته شده

ايجاد بيشترين تراكم مو در نمايي طبيعي

ترميم سريع ناحيه بانك مو به دليل ايجاد سوراخ هاي ريز احتمال پایین بروز كبودي تورم

درد و خون مردگي در ناحيه دور چشم ها  و پيشاني در مقايسه با روش هاي ديگر

كوتاهترين زمان بهبودي و بازگشت به كارهاي روزمره

عدم نياز به مراقبت هاي ويژه پس از عمل